لوگوی ما
تبلیغات
تبلیغات
لوگوی ما

دبیرستانیا کجان ...

برای دریافت (پیامک ، SMS ) آخرین اخبار کلاس زبان در موبایلتان (کلیک کنید)


نمونه سوالات دی ماه اول دبیرستان

 

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 1

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 2

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 3

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 4

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 5

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 6

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 7

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 8

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 9

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 10

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 11

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 12

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 13

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 14

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 15

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 16

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 17

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 18

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 19

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 20

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 21

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 22

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 23

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 24

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 25

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 26

 

نمونه سوال دیماه اول متوسطه 27

 

نمونه سوالات پایانی اول دبیرستان

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 1

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 2

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 3

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 4

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 5

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 6

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 7

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 8

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 9

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 10

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 11

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 12

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 13

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 14

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 15

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 16

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 17

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 18

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 19

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 20

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 21

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 22

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 23

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 24

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 25

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 26

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 27

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 28

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 29

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 30

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 31

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 32

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 33

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 34

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 35

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 36

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 37

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 38

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 39

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 40

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 41

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 42

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 43

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 44

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 45

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 46

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 47

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 48

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 49

 

نمونه سوالات درس به درس اول دبیرستان

نمونه سوال 1 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 4 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 5 درس اول - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 4 درس دوم - سال اول منوسطه

نمونه سوال 1 درس های اول و دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول و دوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال تستی درس های اول و سوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال درس سوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس های اول تا سوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول تا سوم - سال اول متوسطه

نمونه سوال درس چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال تستی 1 درس های اول تا چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال تستی 2 درس های اول تا چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال تستی 3 درس های اول تا چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس های سوم و چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های سوم و چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس های سوم و چهارم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس پنجم - سال اول منوسطه

نمونه سوال 2 درس پنجم - سال اول منوسطه

نمونه سوال درس های اول تا پنجم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس ششم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس ششم - سال اول منوسطه

نمونه سوال 3 درس ششم - سال اول منوسطه

نمونه سوال درس هفتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس های اول تا هفتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول تا هفتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال درس هشتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 1 درس های ششم تا هشتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 2 درس های ششم تا هشتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال 3 درس های ششم تا هشتم - سال اول متوسطه

نمونه سوال درس نهم - سال اول متوسطه

نمونه سوال درس های پنجم و نهم - سال اول متوسطه

نمونه سوال میان ترم، فروردین - سال اول متوسطه

نمونه سوال Tag Question - سال اول متوسطه

 

 500 تست

دانلود بیش از 500 تست - اول متوسطه

دانلود

 

نمونه سوالات دی ماه دوم دبیرستان

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 1

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 2

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 3

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 4

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 5

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 6

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 7

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 8

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 9

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 10

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 11

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 12

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 13

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 14

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 15

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 16

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 17

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 18

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 19

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 20

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 21

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 22

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 23

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 24

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 25

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 26

 

نمونه سوالات پایانی دوم دبیرستان

 نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 1

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 2

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 3

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 4

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 5

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 6

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 7

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 8

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 9

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 10

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 11

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 12

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 13

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 14

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 15

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 16

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 17

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 18

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 19

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 20

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 21

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 22

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 23

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 24

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 25

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 26

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 27

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 28

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 29

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 30

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 31

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 32

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 33

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 34

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 35

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 36

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 37

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 38

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 39

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 40

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 41

نمونه سوال پایانی دوم متوسطه 42

30 تست پایانی دوم متوسطه

نمونه سوالات درس به درس دوم دبیرستان

نمونه سوال شماره 1 درس اول

نمونه سوال شماره 2 درس اول

نمونه سوال شماره 3 درس اول

نمونه سوال شماره 4 درس اول

نمونه سوال شماره 5 درس اول

نمونه سوال شماره 6 درس اول

نمونه سوال شماره 7 درس اول

 نمونه سوال درس دوم

 نمونه سوال درس های  اول و دوم

 نمونه سوال درس سوم

 نمونه سوال شماره 1 درس های اول تا سوم

نمونه سوال شماره 2 درس های اول تا سوم
 نمونه سوال شماره 1 درس چهارم
نمونه سوال شماره 2 درس چهارم
 نمونه سوال درس های اول تا چهارم
 نمونه سوال شماره 1 درس پنجم
نمونه سوال شماره 2 درس پنجم
نمونه سوال شماره 3 درس پنجم
 نمونه سوال درس ششم
 نمونه سوال شماره 1 درس های پنجم و ششم
نمونه سوال شماره 2 درس های پنجم و ششم
نمونه سوال درس هفتم
 
نمونه سوالات دی ماه سوم دبیرستان

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 1

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 2

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 3

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 4

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 5

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 6

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 7

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 8

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 9

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 10

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 11

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 12

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 13

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 14

<a hre

پروانه
چهارشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۵
Gravatar مرسی فوق العاده عالیه
پاسخ علی شاهرودی: Wink
hanane
سه شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
Gravatar kheyliiiiiiiiiiiiiii aliiiiye
پالیزبان
جمعه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
Gravatar با سلام خدمت شما
واقعا دست گلتون درد نکنه. قسمت سوالات عالی عالی عالی.
به صد بار و بیش ممنونم.
مسترمستریان
شنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
Gravatar خسته نباشید واقعا.
همیشه موفق و پیروز باشید. Wink
اسلان فروهرزاده
دوشنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
Gravatar سلام
خدا قوت کارت بسیار عالی و قابل تقدیر هست که انواع نمونه سوالات زبان را تو سایت گذاشتی مرسی موفق باشید
محمد کریمی سنندج
شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۴
Gravatar از شما خواهش میکنم که 100 تست ازدروس 1تا7
زبان انگلیسی دوم دبیرستان باجواب آن بری دانلود درسایتتون
بگذارید!!!
پاسخ علی شاهرودی: سلام ، اگه پست های اینده رو بتونم به موقع منتشر کنم
acyeh
شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۴
Gravatar Sad
salam khobi?
bebin man bayad bara 7 dars aval zaban engilisimon 15 ta test dar biaram
yani har dars 15 ta
aval dabirestanam
mishe age linki chizi dari bem bedi??
mamnoon misham
پاسخ علی شاهرودی: سلام ، نه لینک خاصی ندارم
۷ نظر برای این نوشته وجود دارد، شما هم بنویسید ...
 captcha 
 
نظرات اخیر برای نوشته‌ها
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ

folder98 facebook